Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są cechy przedsiębiorstwa oraz jakie wyróżniamy rodzaje przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo – definicja. Cechy przedsiębiorstwa

Każdy z nas instynktownie rozumie, czym jest przedsiębiorstwo. Warto jedna poznać jego pełną definicję i cechy, które odróżniają je spośród innych podmiotów funkcjonujących na rynku.

Mianem „przedsiębiorstwa” określamy podstawową jednostkę gospodarczą wyodrębnioną z rynku. To jednostka samodzielna pod względem organizacyjnym, społecznym i technicznym. Jej głównym celem jest działalność zarobkowa polegająca na sprzedaży produktów lub świadczenia usług na rzecz osób trzecich. W przedsiębiorstwie zapadają decyzje podejmowane samodzielnie przez jego kierownictwo, na własną odpowiedzialność.

Z wyżej przedstawionej definicji przedsiębiorstwa wynikają jego podstawowe cechy:

1)Nastawienie na cel zarobkowy. Produkcja, sprzedaż towarów lub świadczenie usług służy zaspokojeniu potrzeb osób trzech (klientów indywidualnych lub firm) w zamian za zapłatę. Oczywiście, część produkcji firmy może być wykorzystywana we własnym zakresie, np. do dalszego przerobu, jednak nie jest to główny cel przedsiębiorstwa.

2 )Odrębność organizacyjna od innych podmiotów funkcjonujących na rynku, która wiąże się z samodzielnością podejmowania decyzji w ramach obowiązujących w konkretnym kraju przepisów prawa.

3)Właściciel samodzielnie podejmuje ryzyko. Mimo iż przedsiębiorstwo nastawione jest przynoszenie zysku, na skutek podjęcia błędnych decyzji lub wystąpienia niekorzystnych okoliczności na rynku może ono przynosić straty.

Jakie wyróżnia się rodzaje przedsiębiorstw?

W zależności od przyjętych kryteriów klasyfikacji możemy podzielić przedsiębiorstwa na różne rodzaje. Możemy podzielić przedsiębiorstwa ze względu na charakter działalności na przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Pod względem wielkości wyróżniamy małe, mikro-, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Pod względem formy własności możemy wyróżnić jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki. Spółki dzielimy na spółki cywilne, spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki cywilne:

– Spółka cywilna – forma przedsiębiorstwa oparta na współdziałaniu osób fizycznych, jej podstawą jest umowa między nimi.

Spółki osobowe

Spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, z tego powodu zaliczane są do tzw. ułomnych osób prawnych. Mogą brać udział w obrocie ze względu na przyznanie im przez prawo niektórych cech osoby prawnej. Zaliczamy do nich:

– Spółka jawna
– Spółka partnerska
– Spółka komandytowa
– Spółka komandytowo- akcyjna

Spółki kapitałowe

To spółki, które są osobami prawnymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że mogą one we własnym imieniu nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania, być pozywane przed sądem lub pozywać. Tego rodzaju praw nie mają spółki osobowe. Posiada kapitał zakładowy, wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Do spółek kapitałowych zaliczamy:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółki handlowe
– spółki akcyjne

http://www.lancuchludzi.pl/

[Głosów:26    Średnia:2.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ